1. Onze facturen zijn behoudens andersluitend beding contant betaalbaar, d.w.z. binnen de acht dagen na verzending van de factuur en dit op de zetel van de firma.
   

 2. Alle opmerkingen of klachten betreffende de factuur zal zelf dienen te gebeuren per aangetekend schrijven gericht aan de verkoper/aannemer binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur.
   

 3. In geval van opmerkingen of klachten betreffende de levering en/of uitvoering van het werk, dient de verkoper/aannemer, op straffe van verval, uitgenodigd te worden door de bestemmeling tot een tegensprekelijke vaststelling van het uitgevoerde werk of geleverde goederen en dit per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen.

  In geen geval zullen eenzijdig vastgestelde schadeposten tot enige vergoeding aanleiding kunnen geven.
   

 4. Niet betaling van de facturen binnen acht dagen na verzending brengt van rechtswege verwijlinteresten op (welke gelijk zijn aan de wettelijke interesten), vanaf de vervaldag zonder dat ingebrekestelling vereist is.

  Indien de factuur niet betaald is binnen de maand na ontvangst is er zonder enige ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het verschuldigd factuurbedrag met een minimum van €75.

 5.  

  De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper/aannemer zolang de factuur niet integraal voldaan is.
   

 6. Alle ontwerpen blijven eigendom van de verkoper/aannemer en mogen zonder zijn akkoord niet gereproduceerd of uitgevoerd worden, noch geheel, noch gedeeltelijk.
   

 7. Voor slecht uitgevoerde werken ingevolge van foutieve of onvolledige aanduidingen en inlichtingen door de koper/opdrachtgever is de verkoper/aannemer niet aansprakelijk.

  De verkoper/aannemer draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor door hem of zijn personeel aangerichte schade aan niet - meegedeelde of niet - zichtbare ongekende hindernissen die tijdens de werken mochten voorkomen.
   

 8. De waarborg op goederen en materialen is beperkt tot de waarborg welke de fabrikant of de leverancier van de goederen en materialen aan de verkoper/aannemer verstrekte.

  Zo de verkoper/aannemer wegens overmacht, M.B. oogstmislukking, schaarste, droogte, enz..., niet in mogelijkheid is om de bestelde goederen te leveren, kan hij hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden en heeft hij het recht om de goederen te vervangen door gelijkwaardige of dicht benaderende variëteiten, doch steeds in overleg met de koper/opdrachtgever.

  De verkoper/aannemer waarborgt het terug in groei komen van door hem geleverde en aangeplante planten en bomen gedurende één jaar vanaf de plantdatum op voorwaarde dat hij belast is met het onderhoud ervan. Deze garantie vervalt ingeval van overmacht. Worden als overmacht beschouwd: extreme weersomstandigheden (droogte, vorst, hagel), vandalisme, te weinig besproeit, enz...

  Vervanging van niet in groei gekomen planten en bomen geschiedt slechts éénmalig in waarborg en dit op vertoon van de afgestorven planten en bomen na tijdige inkennisstelling door koper/opdrachtgever, zoals voorzien in artikel 3.
   

 9. Bij betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
   

 10. Bij niet naleven van de gevraagde voorschotten heeft de aannemer het recht de werf onmiddelijk stop te zetten, en dit tot betaling van deze voorschotten.
   

 11. Bij een bestelbon annulatie heeft de aannemer het recht een schadevergoeding te vorderen van 15% op het verschuldigde factuurbedrag.